Stqarrijiet

Stqarrijiet

Iż-Żgħażagħ b'Diżabilità fiċ-ċentru tal-politika tal-FŻL

Posted on 12/3/2013 by Administrator Account

Il-Forum Zghazagh Laburisti tfakkar il-jum dinji ghal persuni b'dizabilita. F'Jum bhal dan l-FZL tesprimi sodisfazzjon li diversi ideat li tmexxew ‘il quddiem waqt il-kampanja Empower Us diġà qed jiġu implimentati mill-Gvern.

read more..

Vote 16 – Iż-żgħażagħ dejjem iżjed protagonisti

Posted on 5/28/2013 by Administrator Account

Il-Forum Żgħażagħ Laburisti sodisfatt li l-Ħadd, 26 ta’ Mejju, tnediet il-kampanja ‘Vote 16’, li se tiffoka fuq il-proposta li l-età minima għall-votazzjoni fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali tinżel għal sittax-il sena.

read more..

Il-FŻL jfakkar il-ġlieda kontra l-Omofobija

Posted on 5/17/2013 by Administrator Account

Fl-okkażżjoni tal-Jum Dinji kontra l-Omofobija l-Forum Żgħażagħ Laburisti jtteni l-pożizzjoni tiegħu kontra kull xorta ta’ preġudizzju, mibegħda u disprezz a bażi tal-orjentazzjoni sesswali tal-persuna u jwiegħed li se jibqa’ jipparteċipa b’mod attiv f’inizjattivi li jippromwovu d-diversita’ fis-soċjeta’.

read more..

Protagonisti

Posted on 3/15/2013 by Administrator Account

Il-Forum Zghazagh Laburisti jawgura lill-Prim Ministru l-gdid ta' Malta, Joseph Muscat ghal hatra tieghu, u jawgura li l-pajjiz taht it-tmexxija tieghu, iz-zghazagh ikunu protagonisti fl-amministrazzjoni tal-pajjiz, hekk kif kienu fis-snin li ilu Mexxej tal-Partit Laburista.

read more..

Il-FZL jsellem il-memorja tal-Perit Duminku Mintoff (21 t’Awwissu 2012)

Posted on 8/21/2012 by Administrator Account

Il-Forum Zghazagh Laburisti jsellem il-memorja ta' Dom Mintoff

read more..

L-FZL jilqa’ t-tibdil propost fil-ligi elettorali (10 ta' Lulju 2012)

Posted on 7/10/2012 by Administrator Account

Il-Forum Zghazagh Laburisti jilqa’ t-tibdil propost fil-ligi elettorali, li permezz tieghu, kull min ikollu 18-il sena sal-gurnata tal-elezzjoni generali, jinghata d-dritt li jivvota.

read more..

Garanzija li tpoggi l-aspirazzjonijiet taz-zghazagh fic-centru tal-politika (3 ta' Mejju 2012)

Posted on 5/2/2012 by SuperUser Account

Il-Forum Zghazagh Laburisti jilqa’ b’sodisfazzjon il-garanzija moghtija minn Joseph Muscat li bi Gvern Gdid, kull zaghzugh u zaghzugha li jaghlaq 16-il sena, jkun fit-taghlim, fit-tahrig, jew fix-xoghol.

read more..

Il-Privatezza tan-nies l-ewwel u qabel kollox (9 ta' Marzu 2012)

Posted on 3/9/2012 by SuperUser Account

Il-Forum Zghazagh Laburisti jtenni l-pozizzjoni kontra d-dhul tat-trattat tal-ACTA, pozizzjoni li hija konsistenti ma’ dik li hadu l-Membri Parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista li sa mill-bidu wrew in-nuqqas ta’ qbil dwar kif it-trattat qed jigi propost.

read more..

L-FZL jistenna illi GonziPN ma jibqax jappoggja l-ACTA (15 ta' Frar 2012)

Posted on 2/15/2012 by SuperUser Account

L-FZL jemmen illi GonziPN m’ghandux jibqa’ jappoggja l-Anti Counterfeit Trade Agreement (ACTA), li ahna nemmnu li tkun ta’ detriment ghall-pubbliku in generali, u li s’issa ghad ghandha l-appogg ufficjali tal-Gvern Malti.

read more..

Tnehhija ta’ mazzra ohra minn ma’ ghonq l-artist Malti (11 ta' Frar 2012)

Posted on 2/12/2012 by SuperUser Account

Il-Forum Zghazagh Laburisti jilqa’ b’sodisfazzjon il-konferma tas-sentenza moghtija mill-Qorti tal-appell li lliberat lil Mark Camilleri u lil Alex Vella Gera minn kull akkuza b’rabta mall-artiklu li deher fil-gurnal Realtà bit-titlu ta’ “Li Tkisser Sewwi”.

read more..

 
Login Forum Zghazagh Laburisti
Copyright 2013 - Web Design in Malta by Alan Darmanin